* Segala maklumat yang diberikan oleh penjual boleh digunakan oleh LabuanBiz untuk perkhidmatan jual beli. LabuanBiz bersetuju untuk tidak berkongsi sebarang maklumat yang diberikan oleh penjual dan pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam penyediaan Perkhidmatan (melainkan jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang.) LabuanBiz akan mengambil semua langkah berjaga-jaga yang wajar untuk melindungi maklumat peribadi yang diberikan oleh penjual dari kehilangan, penyalahgunaan, akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan, perubahan atau kemusnahan maklumat.

Penghantar Pengguna Baru

Isi borang dengan lengkap untuk pergi ke langkah seterusnya

  • Account
  • Personal
  • Image
  • Finish

Maklumat Akaun

Step 1 - 4

Minimum 8 kombinasi askara, nombor dan simbol. (Contoh : abcd123).

Minimum 8 kombinasi askara, nombor dan simbol. (Contoh : abcd123).

Maklumat peribadi

Step 2 - 4

Muat Naik Fail

Step 3 - 4

Finish:

Step 4 - 4SUCCESS !
You Have Successfully Signed Up